Úvod

Vyjádření k článku Deníku referendum s názvem „Strach a smrad v Kroměříži. Ve stínu Kmotra z Agrofertu“

18. 4. 2017

Společnosti NAVOS, AFEED a KMOTR - Masna Kroměříž se ohrazují proti pokrouceným faktům a nepravdám v článku redaktorky Vlasaté. Níže uvádíme doslovný text z webových stránek www.agrofert.cz.

 

Protože v článku redaktorky Zuzany Vlasaté je uvedena celá řada nepřesností, pokroucených informací či dokonce výmyslů, považujeme za nutné na tento dehonestační text reagovat. Pravdou totiž je, že redaktorka Vlasatá společnostem, o nichž píše, vůbec nedala prostor k vyjádření. A sama považuje za dostačující, že kontaktovala Ministerstvo životního prostředí ČR, o nějž v textu vůbec nejde. K seriózní žurnalistice má takový přístup velmi daleko.
Zde tedy základní body, v nichž redaktorka Vlasatá chybuje, pokrucuje realitu nebo si úplně vymýšlí:
1.    Společnost NAVOS, a.s., ve svých prostorách skladuje zemědělské komodity pro potravinářské a krmné účely. Nerozumíme proto nařčení, jaký zápach by se měl šířit z těchto komodit, protože žádný nevydávají.
2.    Z pohledu ochrany ovzduší NAVOS v areálu provozuje tzv. vyjmenované zdroje, které jsou pravidelně měřeny akreditovanými laboratořemi. Měření NAVOS vždy s předstihem oznamuje České inspekci životního prostředí. Není pravdou, že při měření dojde k vypínání provozu v areálu. Emisní hodnoty NAVOS splňuje. Navíc každým rokem podniká investiční opatření ke snížení TZL (tuhé znečišťující látky – např. prach). Proběhlo zastřešení vykládky obilního koše směrem k ulici Čelakovského či výměna filtrační technologie u čističky obilovin, kde mimochodem autorizované měření prokázalo hodnotu emisí 0,2 mg/m3, přičemž zákonem daný limit je 150 mg/m3. Vše může společnost NAVOS doložit.
3.    Investice do nové sušárny přinesla výrazné snížení úletu TZL a hlavně zkrácení doby sušení o 2/3 času.
4.    V letošním roce ještě před začátkem výkupní sezony bude NAVOS realizovat poslední fázi odprašnění sila 21t. V této fázi budou úplně odstraněny výduchy na střeše.
5.    Celkově NAVOS na opatření ke snížení emisí TZL vynaložil více než 5 milionů Kč.
6.    V oblasti protihlukových opatření NAVOS investoval téměř milion Kč na odhlučnění sušárny obilí. A k dalšímu snížení hladiny hluku dojde při zmíněném odstranění výduchů na střeše sila.
7.    Omezení dopravy je dáno přímo sezonností zemědělských prací. Pokud by NAVOS neumožnil zemědělským partnerům v době žní čekat na ulici Čelakovského, mohlo by to způsobit vážné dopravní komplikace na hlavních komunikacích ve městě. Toto dočasné opatření vždy povoluje odbor dopravy města Kroměříž. Navíc během tohoto omezení mají majitelé aut možnost parkovat na hlídaném parkovišti společnosti NAVOS, které je vzdálené 250 metrů od rodinných domů.
8.    Údaje uvedené o společnosti KMOTR – Masna Kroměříž a. s. jsou pokrouceny, vytrženy z kontextu a celkově upraveny redaktorkou tak, aby společnost pouze očernily.
9.    Společnost AFEED by ráda doplnila, že již od počátku zahájení své činnosti se snaží jakékoliv vlivy na životní prostředí ve všech svých provozovnách minimalizovat. Zde lze například uvést vybudování nového uzavřeného příjmového koše ve zmiňované provozovně v Kroměříži v hodnotě několika milionů korun, kterým bylo zabráněno unikání prachových částic do okolí. Vedení společnosti AFEED se také aktivně snaží účastnit veřejných diskuzí k tomuto tématu, naslouchat všem případným stížnostem a hledat společná řešení tak, aby bylo dosaženo výsledku, který bude pro všechny zúčastněné uspokojivý.

Pokud by redaktorka Vlasatá dala výše uvedeným společnostem koncernu AGROFERT stejný prostor pro vyjádření, jako osobám v článku (které jsou navíc anonymní, tudíž nelze ověřit pravost výroků), tak by možná paní redaktorka dospěla k jiným závěrům. Příležitost jsme ale bohužel nedostali.
Přejeme proto redaktorce Vlasaté do dalšího psaní především větší příklon k novinářské etice, kterou její článek o našich společnostech naprosto postrádá.
Vedení společností AFEED, KMOTR – Masna Kroměříž a NAVOS

K celé záležitosti se vyjádřil také náměstek pro řízení sekce státní správy MŽP ČR, pan Vladimír Mana. Jeho reakci ze dne 14. dubna 2017 najdete zde.