Úvod

Stará ekologická zátěž odstraněna z lokality Boršov u Kyjova

3. 6. 2019

V areálu společnosti NAVOS byly úspěšně dokončeny sanační práce, jejichž cílem bylo odstranění historické ekologické zátěže. Ta se v místě vyskytovala již od roku 1988, kdy vznikla vlivem požáru. Sanační práce spočívaly v odstranění odpadů s obsahem pesticidních a ropných látek.

Po otevření podzemního betonové úložiště byl veškerý kontaminovaný odpad s obsahem pesticidů o hmotnosti 566 tun vymístěn a odvezen ke konečnému odstranění termickou metodou. V rámci demolice bylo odstraněno také 281 tun kontaminovaného stavebního materiálu. Následně byly vytěženy a řádně odstraněny i sudy s kapalnými pesticidy o hmotnosti 2 tuny, stejně jako uhelný dehet o hmotnosti 275 tun ze sousedního zemního úložiště. Podle historických záznamů úložiště dehtu vzniklo v 70. letech minulého století.

Sanační práce probíhaly z důvodu toxicity odpadů pod přísnou kontrolou dodržování zásad BOZP. Samozřejmostí byl také dohled na pracovní postupy ze strany zástupců supervizní organizace a příslušných orgánů státní správy, zejména odboru životního prostředí města Kyjov.

Konečnou technickou a biologickou rekultivací byly pozemky uvedeny do původního stavu. Potenciální environmentální a zdravotní rizika vyplývající z této staré ekologické zátěže se podařilo sanačním zásahem definitivně eliminovat.

Práce byly zahájeny v srpnu 2018 a ukončeny v souladu se smlouvou o dílo do 8 měsíců. Objednatelem celé akce byla společnost NAVOS, a.s., a to přestože tato firma zátěž nezpůsobila. Smyslem celé akce bylo pomoci občanům města Kyjov a po několika desetiletích se konečně zmíněné hrozby zbavit. Projekt byl spolufinancován z prostředků Operačního programu životního prostředí, společnost NAVOS do celé akce vložila vlastní prostředky ve výši více než 5 milionů Kč.

Velký dík za spolupráci patří také vedení města Kyjov, zvláště pak panu starostovi Mgr. Františku Luklovi a odboru životního prostředí. Výsledek sanačních prací ukazuje, že spolupráce firemního sektoru s veřejnou správou dává smysl a pomáhá místní komunitě. A to i přesto, že se média neustále snaží své publikum přesvědčit o tom, že jakákoliv veřejná podpora společností koncernu AGROFERT je špatná. Ovšem fakt, že společnost NAVOS pomohla Kyjovu, za což jí ostatně i vedení města poděkovalo, média ponechávají bez povšimnutí.